Disclaimer

We doen ons uiterste best.

Disclaimer

Deze website is een uitgave van DC. Ondanks de zorg waarmee deze website is samengesteld, is het niet uitgesloten dat de verschafte informatie op enig moment als gevolg van ontwikkelingen of gewijzigde inzichten moet worden herzien of aangevuld. DC kan daarom geen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik van de informatie op de website en de daarmee verkregen resultaten, zonder dat de bezoeker aanvullend deskundig advies heeft ingewonnen. Evenmin kan DC garanderen dat adviezen en strategieën toepasbaar zijn op elk afzonderlijk geval.

DC streeft naar permanente toegankelijkheid van de website. Niettemin behoudt DC zich het recht voor om de website zonder aankondiging tijdelijk of definitief buiten gebruik te stellen. Eventuele aansprakelijkheid wegens schade wordt afgewezen.

Alle informatie op deze website valt onder het auteursrecht van DC en/of de met haar verbonden vennootschappen en ondernemingen. Eenieder die toegang heeft verkregen tot de website van DC, wordt geacht kennis te hebben genomen van het vorenstaande.


Benieuwd geworden hoe we jou kunnen helpen?
Neem contact met ons op